Regulamin

REGULAMIN MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Hieronima Derdowskiego w Redzie

Ilekroć w niniejszym tekście jest mowa o:

 1. a) „Regulaminie” oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie.
 2. b) „Bibliotece” oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Derdowskiego w Redzie.
 3. Postanowienia ogólne.
 • 1 Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Derdowskiego w Redzie swoim działaniem obejmuje teren miasta Redy.
 • 2 Zbiory Biblioteki są ogólnie dostępne.
 • 3 Do korzystania z usług Biblioteki upoważnia karta biblioteczna.
 • 4 Przy zapisie do Biblioteki osoba zgłaszająca się powinna:
 1. a) okazać dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualny adres zamieszkania,
 2. b) wypełnić kartę zapisu i po zapoznaniu się z Regulaminem potwierdzić zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu własnoręcznym podpisem.
 • 5 Osoby niepełnoletnie może zapisać rodzic lub opiekun prawny, na podstawie tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej osoby niepełnoletniej. Za czytelnika niepełnoletniego podpisuje zobowiązanie i ponosi odpowiedzialność jedno z rodziców lub opiekun prawny.
 • 6 Za kartę biblioteczną pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł /jeden złoty 00/100/
 • 7 Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia Bibliotece faktu utraty karty bibliotecznej. Za wykonanie wtórnika pobiera się opłatę w wysokości 2,00 zł /dwa złote 00/100/.
 • 8 Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osobę trzecią do czasu złożenia zastrzeżenia przez jej właściciela.
 • 9 Podpisem na karcie zapisu użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych, dochodzeniem ewentualnego odszkodowania. Niniejsze nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 10 Użytkownik ma obowiązek informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania.
 • 11 Materiały biblioteczne udostępniane są: na miejscu, w czytelni, poprzez wypożyczenia indywidualne na zewnątrz, poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.
 • 12 Ze zbiorów poszczególnych agend, ze względu na ich charakter, korzystać mogą:
 1. a) wypożyczalni dla Dorosłych – osoby, które ukończyły 18 lat,
 2. b) z pozostałych agend bez ograniczeń.
 3. Zasady korzystania z wypożyczalni.
 • 1 Z wypożyczalni jednorazowo można wypożyczyć 3 egzemplarze materiałów bibliotecznych. Użytkownicy nie posiadający zameldowania na terenie miasta Redy mogą wypożyczyć jednorazowo 1 egzemplarz materiałów bibliotecznych.
 • 2 Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu, w wyjątkowych wypadkach wypożycza się książkę na 24 godziny.
 • 3 Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni. Jeżeli jednak zwrot materiałów bibliotecznych przypada na święto, dzień wolny od pracy to materiały biblioteczne należy zwrócić przed tym dniem – w dniu pracy Biblioteki.
 • 4 Bibliotekarz może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed terminem ustalonym w §3, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

III. Zasady korzystania z czytelni.

 1. Postanowienia ogólne.
 • 1 Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany.
 • 2 W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania napojów i posiłków oraz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.
 • 3 Wnoszone do czytelni materiały własne należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 • 4 Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki, poza jej siedzibę.
 • 5 Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i za pośrednictwem bibliotekarza, w wyjątkowych wypadkach wypożycza się książkę na 24 godziny.
 • 6 Na prośbę czytelnika, Biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek. Materiały sprowadzone udostępniane są wyłącznie w czytelni.
 • 7 Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, czasopism, o pomoc w korzystaniu z katalogów.
 • 8 Pracownicy Biblioteki są uprawnieni do dokonywania kontroli sposobu korzystania z materiałów bibliotecznych przez użytkownika.
 1. Postanowienia szczególne dla czytelni czasopism.
 • 1 W czytelni czasopism czytelnik wybiera samodzielnie jedynie bieżące numery czasopism i prasy, po czym informuje o tym pracownika biblioteki.
 1. Postanowienia szczególne dla czytelni internetowej.
 • 1 Korzystanie ze sprzętu informatycznego będącego własnością Biblioteki, w tym z Internetu jest bezpłatne.
 • 2 Czas pracy na komputerach jest ograniczony i w danym dniu może trwać 60 minut. Czas pracy na komputerze może zostać przedłużony, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.
 • 3 Przy jednym stanowisku komputerowym nie mogą przebywać więcej niż 1 osoba.
 • 4 Praca na komputerach Biblioteki jest monitorowana.
 • 5 Informacji wyszukanych w licencjonowanych bazach danych nie można edytować, przetwarzać, zapisywać na komputerach Biblioteki.
 • 6 Zabrania się:
 1. a) samodzielnego instalowania oprogramowania,
 2. b) otwierania stron zawierających nielegalne oprogramowanie, treści pornograficzne, propagujące przemoc, rasizm itp.,
 3. c) korzystania z wszelkich gier, zabaw komputerowych, komunikatorów internetowych,
 4. d) podłączania przenośnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej,
 5. e) wykonywania samodzielnie jakichkolwiek napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego.
 • 7 Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania pracownika Biblioteki o wszystkich zauważonych uszkodzeniach komputera lub nieprawidłowościach w ich działaniu.
 • 8 Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione dane w komputerach.
 1. Sankcje regulaminowe.
 • 1 Użytkownik jest obowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed udostępnieniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają użytkownika.
 • 2 Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobiera się opłatę: 0,10 zł (10 groszy) od każdego przetrzymanego materiału bibliotecznego, naliczoną za każdy dzień po upływie terminu zwrotu.
 • 3 Za pisemne upomnienie dotyczące przetrzymywania materiałów bibliotecznych, czytelnik pokrywa koszty według cennika Poczty Polskiej na dzień wysłania upomnienia.
 • 4 Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada użytkownik.
 • 5 W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez bibliotekarza.
 • 6 Za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.
 • 7 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu komputerowego w wyniku jego nieprawidłowego używania.
 • 8 Jeżeli użytkownik, mimo upomnienia wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 1. Postanowienia końcowe.
 • 1 Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie.
 • 2 Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste czytelników pozostawione bez nadzoru.
 • 3 W W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
 • 4 O zmianach w Regulaminie czytelników powiadamia się informacją wywieszoną w widocznym miejscu w siedzibie Biblioteki.
 • 5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2012r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r., Nr 85, poz. 539 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r., Nr 13, poz. 123, ze zm.),
 3. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

Regulamin MBP w Redzie

bądź na bieżąco

© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: moonberry.pl